· Door NLG · In Verzekeringsnieuws

Actualiteit rondom pensioen & inkomen

Op donderdag 7 november kregen de zakelijke adviseurs van de bij de Noordeloos Groep (NLG) aangesloten kantoren een ‘update’ van de ontwikkelingen rondom pensioen(-leeftijd) en inkomensmarkt.

Pensioen

Aan de hand van een filmpje illustreerde Eric Lacroix van NLG Pensioenservices waar de tekortkomingen zitten in het huidige pensioenstelsel en waarom de overheid als gevolg daarvan gedwongen is het stelsel aan te pakken. Verder ging Lacroix in op vraagstukken als: wat moet er gebeuren om het pensioen betaalbaar te houden, wat zijn de maatschappelijke opvattingen over een goed pensioen en wat moeten we meenemen in de advisering? Ook het sociaal akkoord (dat het niet heeft gehaald) en het Lente-akkoord kwamen aan bod.

Nu de pensioenleeftijd omhoog gaat, is het eveneens van belang te weten wat er met de AOW-leeftijd gebeurt. Volgens Lacroix zullen de pensioen- en AOW-leeftijd nooit meer gelijk zijn. “Niet alleen zal iedereen langer moeten doorwerken, ook de gemiddelde levensverwachting neemt toe (voor vrouwen staat die op bijna 90 en voor mannen op 87 jaar).” Lacroix is benieuwd wat dat betekent voor gedane beloftes van verzekeraars om pensioen levenslang uit te keren.

Gelet op de verhoging van de pensioenleeftijd drong Lacroix er bij zijn gehoor op aan ook arbeidsovereenkomsten hierop aan te passen.

Door ook nog stil te staan bij de fiscaliteit, collectieve regelingen, de verschillende aanpakken van verzekeraars en lijfrente als de mogelijke oplossing gaf Lacroix de deelnemers een goed overzicht van en inzicht in de actualiteit van dat moment.

Inkomen

Kees Boer (NLG Werkvermogen) deed datzelfde maar dan op het gebied van inkomensverzekeringen (verzuimverzekeringen, WGA ERD, ZW ERD en WIA-aanvullingsverzekeringen). Aangezien de huidige markt vraagt om een integraal gezondheidsmanagement is NLG Werkvermogen hierop ingericht en is alle vereiste dienstverlening hierin ondergebracht.

Voorts gaf Boer aan dat vanuit de Noordeloos Groep gesprekken met verzekeraars worden gevoerd met als insteek om alle inkomensverzekeringen (12-jaarspolis) in volmacht te doen met NLG Werkvermogen als dienstverlening ondersteund door Verzuimsignaal. Het ultieme doel is te komen tot een verzuimpool. 2014 wordt gezien als een overgangsjaar waarin die 12 jaars-polis en eventueel het Ziektewetrisico wordt dichtgetimmerd.

Uitgebreid aandacht besteedde Boer aan de BeZaVa waarbij gezamenlijk berekeningen werden gemaakt ten aanzien van ZW-Flex, WGA-Flex en WGA-Vast. Een panklare oplossing qua advies op deze bewegende markt had Boer niet hetgeen hij eveneens aan het begin van zijn presentatie had benadrukt. Vandaar dat hierover gezamenlijk met elkaar van gedachten werd gewisseld. Wat is een goed advies aan het klein mkb (terug naar het UWV?) en wat dient het middelgroot bedrijf te doen? Vragen die zich niet eenduidig lieten beantwoorden. Tot slot had Boer nog een aantal uitsmijters waarbij in detail bij specifieke zaken werd stilgestaan.