· Door NLG · In Arbo nieuws

De Arbowet en werken in de warmte

Het Arbobesluit bepaalt dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer. Hoewel er geen specifieke temperaturen genoemd worden is wel bepaald dat werkgevers er alles aan moeten doen om gezondheidsklachten en -schade te voorkomen.

WETGEVING

De wetgeving over werken en temperatuur is opgenomen in artikel 6.1 (Fysische factoren) van het Arbeidsomstandighedenbesluit:

1. Rekening houdend met de aard van de werkzaamheden die door de werknemers worden verricht en de fysieke belasting die daar het gevolg van is, veroorzaakt de temperatuur op de arbeidsplaats geen schade aan de gezondheid van de werknemers.

2. Indien door de temperatuur op de arbeidsplaats of door ongunstige weersomstandigheden toch schade aan de gezondheid van de werknemers kan ontstaan, worden persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld. Indien de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen schade aan de gezondheid niet kunnen voorkomen, wordt de duur van de arbeid in een zodanige mate beperkt of wordt de arbeid met een zodanige frequentie afgewisseld door een tijdelijk verblijf op een plaats waar een temperatuur heerst als bedoeld in het eerste lid, dat geen schade aan de gezondheid ontstaat.

RISICO’S VAN WERKEN BIJ HOGE TEMPERATUREN

Werken in een warme omgeving kan leiden tot een verstoring in de warmtebalans van mensen. Denk bijvoorbeeld aan warmtestuwing, warmtestraling (uitdroging of verbranden), mindere prestaties en concentratie. Klachten kunnen zelfs leiden tot warmteziektes als uitslag, hittekrampen, uitputting en beroerte.

KWETSBARE GROEPEN EN BEROEPEN

Naar schatting wordt in 12% van alle bedrijven gewerkt onder warme omstandigheden. Zowel in de landbouw, bouwnijverheid en industrie als in de dienstverlening. Beroepen die regelmatig met hitte te maken hebben zijn bijvoorbeeld: bakkers, tuinmannen, mijnwerkers, bouwvakkers, arbeiders in de papier-, staal- en glasindustrie, brandweermannen, politiemannen en werkers aan de weg.

Over het algemeen hebben vrouwen meer last van de warmte dan mannen. Maar voor de volgende werknemers kunnen warme omstandigheden echt schadelijk zijn: zwangere werknemers, werknemers met een slechte conditie, met een extreem laag gewicht, met een hoog vetgehalte, met hart- en vaatziekten of werknemers die bepaalde geneesmiddelen gebruiken.

GEZONDHEIDSKLACHTEN VOORKOMEN

Als werken bij een hoge temperatuur niet voorkomen kan worden moet de werkgever:

  • Nagaan of werken in de warmte wel noodzakelijk is.
  • De duur van werkzaamheden in de warmte verkorten.
  • Werkzaamheden afwisselen met werk op een koelere plek.
  • Koele dranken en koele pauzeruimtes aanbieden.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen.

MEER INFORMATIE

Bent u werkgever en heeft u een vraag over de werksituatie, neem dan contact op met een arbodeskundige of uw casemanager van NLG Arbo. Neem contact op >

Bent u werknemer en heeft u vragen over uw individuele situatie, bespreek dit dan met uw werkgever. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met een arbodeskundige of uw arbodienst.


Bron: Arboportaal.nl