· Door Veldhuis Advies · In

Casemanagement

Arbeidsongeschiktheid. Het kan zo ineens voorkomen bij een van uw medewerkers. In zo’n situatie staan wij u graag bij. Onze casemanager adviseert over de mogelijkheden van werkhervatting. Hij legt contact met de werknemer, de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige of andere betrokken partijen.

Maar ook de wettelijke verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter bewaakt hij. Dat betekent dat zowel werkgever als werknemer aan de verplichtingen voldoen. De eerste twee jaar van ziekte bij uw medewerkers zijn we er 100% voor u met een uitgebreid pakket aan diensten. Als een werknemer ziek is voeren onze ervaren casemanagers helder de regie. 

Verrichten Verzuimcontrole

Ziekmelding. Het kan hierbij voor komen dat u twijfelt over de verzuimreden of zich anderszins zorgen maakt. Door een verzuimcontrole thuis kunnen wij een betere inschatting van de ernst en de oorzaak van de klachten maken dan via een telefonisch gesprek. De verzuimcontroleur is weliswaar geen arts, maar hij is prima in staat om een eerste inschatting te maken en te controleren of uw medewerker zich aan de gemaakte afspraken houdt. U ontvangt van ons een terugkoppeling met onze bevindingen.

Inzetten Kerndeskundigen

In het kader van de Arbowet worden vier zogenaamde kerndeskundigen onderscheiden: de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, de arbeidshygiënist en de arbeids- en organisatiedeskundige. Afhankelijk van wat uw organisatie op arbogebied meemaakt is het wenselijk om een kerndeskundige in te zetten. Om snel te kunnen acteren, maken wij niet alleen gebruik van onze eigen (kern)deskundigen, maar zijn wij diverse landelijke samenwerkingen aangegaan. Zo bent u verzekerd van snelle en adequate inzet, waar uw organisatie zich ook bevindt.

Consulteren Bedrijfsarts
Bij een ziekmelding kan het voorkomen dat het niet duidelijk is of en hoe de medewerker zijn/haar werkzaamheden (deels) veilig kan uitvoeren. Wij bieden uitkomst als er vlot een professioneel advies gegeven moet worden. Onze bedrijfsarts inventariseert de medische klachten en adviseert over de belastbaarheid voor het werk of re-integratie activiteiten. En in een kwestie waarbij uw medewerker niet lijfelijk gezien hoeft te worden verricht de bedrijfsarts dit onderzoek via de telefoon.

Opstellen Probleemanalyse
Langer durend verzuim. Dan bent u als werkgever verplicht een probleemanalyse op te laten stellen door een bedrijfsarts. Hier helpen wij graag bij. In de probleemanalyse geeft onze bedrijfsarts helder aan wat de beperkingen van de werknemer zijn, hoe lang deze waarschijnlijk gaan duren en adviseert hij over de mogelijkheden die uw werknemer nog wel heeft om te werken. Op basis van de probleemanalyse kunt u met uw werknemer in gesprek over zijn/haar re-integratie.

Geven Actueel Oordeel
Als een werknemer ruim anderhalf jaar ziek is, kan hij een WIA-uitkering aanvragen. Of als het dienstverband van de werknemer eindigt tijdens zijn ziekte, kan deze mogelijk een Ziektewetuitkering krijgen. Om te bekijken of de werknemer zo’n uitkering kan krijgen, heeft het UWV informatie nodig over de actuele situatie van de werknemer. Onze bedrijfsarts geeft aan hoe de situatie op dat moment is. Hij geeft aan hoe het verloop van de arbeidsongeschiktheid is en wat de functionele beperkingen en arbeidsmogelijkheden zijn.

Uitvoeren Arbeidsomstandigheden spreekuur
Voordat een medewerker verzuimt zijn er vaak al signalen. Als er een risico is dat het werk gaat beïnvloeden, dat tot verzuim gaat leiden of waar de medewerker ziek van wordt dan is het verstandig om de problemen voor te zijn. Wij bieden hulp met een laagdrempelig arbeidsomstandigheden-spreekuur. Het is een mogelijkheid voor u en uw medewerkers om vragen of knelpunten te bespreken in de relatie arbeid en gezondheid en een belangrijk preventief instrument om (langdurig) verzuim te voorkomen.

Opstellen Functie Mogelijkheden Lijst (FML)
Wanneer de werknemer één jaar ziek is, bespreekt u met hem hoe de re-integratie tot dan toe is gegaan. Deze evaluatie is vaak een goed moment om een arbeidsdeskundig onderzoek door een arbeidsdeskundige te laten verrichten. Voor de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt door de bedrijfsarts een belastbaarheidprofiel opgesteld middels de “Functiemogelijkheden lijst” (FML.). Deze FML wordt door de arbeidsdeskundige gebruikt om functies uit te zoeken die vallen binnen de belastbaarheid en die passen bij de opleiding en ervaring.

Melden vermoeden beroepsziekten

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid en onder bepaalde arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden. Als is geconstateerd dat een werknemer aan een beroepsziekte lijdt, dan is de arbodienstverlener verplicht om dit te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Doel van de registratie is het verkrijgen van inzicht in het vóórkomen van gezondheidsschade door het werk en de verspreiding ervan over sectoren en beroepen.

Eigenrisicodragerschap

Er zijn ook werkgevers die het eigen risico dragen voor de ziektewet (ZW) en de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Ook dan zorgt NLG Arbo voor het vaststellen en betalen van uitkeringen en begeleiden bij re-integratieverplichtingen. Want ook als er geen dienstverband meer bestaat, is het fijn te weten dat NLG Arbo u verder helpt.

Ja, ik wil een professionele casemanager inzetten.