· Door NLG · In NLG nieuws

NLG Groep gaat volgende fase professionaliseringsproces in

Rene Mandos volgt Eric Lacroix op als bestuursvoorzitter

Per 1 januari is voormalig Aon-directeur René Mandos (59) aan de slag gegaan als voorzitter van de in 2007 opgerichte NLG Groep, een samenwerkingsverband van 13 gerenommeerde financieel advieskantoren met een gezamenlijke omzet van meer dan € 100 miljoen en ruim een half miljard euro aan verzekeringspremies. Bij de naar eigen zeggen derde adviesgroep en de grootste onafhankelijke tussenpersoon van ons land is hij Eric Lacroix opgevolgd, tevens directeur van één van de leden (Fidus). Na acht jaar deel te hebben uitgemaakt van het NLG-bestuur, waarvan de helft als voorzitter, heeft Lacroix het voorzittersstokje overgedragen. De aanstelling van Mandos markeert een nieuwe, volgende fase in het professionaliseringsproces van de NLG Groep. Na Kees Boer, Coen van Ham en Eric Lacroix is René Mandos – op parttime-basis – de eerste bestuursvoorzitter die niet werkzaam is bij één van de 13 ledenkantoren.

We spreken de vorige en nieuwe bestuursvoorzitter in het Van der Valk Hotel in Eindhoven. Over het ontstaan, de ontwikkeling van het ooit als Noordeloos Groep begonnen samenwerkingsverband van vijf kantoren, de plannen voor de nabije toekomst en uiteraard de keuze voor een externe voorzitter. “De snel veranderende verzekeringsmarkt, de gestage groei van de vereniging en de verschillende onderdelen NLG Pensioen, NLG Arbo, NLG Volmacht (inkomensverzekeringen) en de opzet van nieuwe onderdelen NLG Werk (ontzorgen werkgevers), NLG HRM (personeelszaken) en NLG Verzekeringen (schadevolmachten) kosten veel tijd en aandacht en maken een verdergaande professionaliseringsslag wenselijk’, zo lichten zij toe.

Ervaren rotten

Beide mannen zijn ervaren rotten in het assurantievak. Lacroix is al meer dan 30 jaar werkzaam in de verzekeringsbranche bij achtereenvolgens Offermans Assurantiën en rechtsopvolgers Offermans Joosten en (na de fusie met Wilson in Maastricht) Fidus, waarvan vele jaren als (mede)eigenaar. Hij houdt zich zowel binnen Fidus als binnen NLG vooral bezig met pensioenzaken, onder meer als eindverantwoordelijke voor het onderdeel NLG Pensioen. René Mandos is sinds 1982 actief binnen de verzekeringsbranche en werkte op een uitstapje van drie jaar bij Winterthur als Hoofd Schadebehandeling na altijd bij Aon en rechtsvoorgangers, vrijwel altijd in management- en directiefuncties en tot eind 2018 als Chief Operating Officer. Sindsdien heeft hij een sabattical gehad al was hij nog wel betrokken als voorzitter van het Aon Pensioenfonds, en volgde hij de commissarissenopleiding aan de Erasmus Universiteit. “Ik heb destijds bij mijn vertrek gezegd dat ik alleen nog leuke dingen wilde gaan doen. Deze job bij de NLG Groep is dat zeker!”

Ondernemerschap

Lacroix is één van de vijf leden van het eerste uur van de NLG Groep. “Als ondernemers op bijeenkomsten bijeenkomen gaat het gesprek vrijwel altijd over de commerciële kant van ons vak. Het gaat vrijwel nooit over de bedrijfsvoering en andere zaken die bij het ondernemerschap om de hoek komen kijken. De vijf kantoren van het eerste uur zagen het nut en de voordelen daarvan wel in en zo is de Noordeloos Groep ontstaan, aanvankelijk als praatgroep voor ondernemers, vernoemd naar de centraal gelegen plaats van het etablissement waar we bijeenkwamen: Noordeloos (gelegen binnen de driehoek A2/A 15/A27, red.).”

Hij vervolgt: “We hebben discussies over van alles wat met het runnen van een bedrijf te maken heeft, zoals over personeel, automatisering, klantcontact, bedrijfskosten. Daar is bijvoorbeeld ons bedrijfsvergelijkend onderzoek uit voortgekomen waarbij we onze cijfers en kosten met elkaar vergelijken. Maar uiteraard praatten we ook over de ontwikkelingen in de sector en dat doen we als bestuur nog steeds. Buitengewoon nuttig, al zijn we het zeker lang niet altijd met elkaar eens en kunnen discussies wel eens hoog oplopen. Maar als we met elkaar tot een besluit zijn gekomen, dan gaan we er met z’n allen voor. Inmiddels komen we minimaal zes keer per jaar bijeen, bij voorkeur roulerend bij telkens een ander lid op kantoor.”

Van sceptisch naar trots

Bijna 13 jaar na dato geeft de voormalige groepsvoorzitter toe dat hij bij de start enigszins sceptisch was over de duur van de samenwerking. “Ik was van mening dat een samenwerking tussen financiële dienstverleners geen lang leven beschoren zou zijn, omdat het bij hen bijna altijd over geld gaat. De NLG heeft mijn ongelijk bewezen. We zijn hét voorbeeld dat financiële dienstverleners wel degelijk effectief met elkaar kunnen samenwerken en dat dit lonend kan zijn voor alle individuele deelnemers. Ik ben dan ook buitengewoon trots wat we hebben neergezet en hoe de NLG Groep zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld.”

Waar doelt u dan met name op? Lacroix: “Op meerdere zaken. Zo hebben we niet alleen op meerdere aspecten van onze bedrijfsvoering veelvuldig kennis en ervaringen met elkaar gedeeld, waarmee een ieder zijn voordeel heeft kunnen doen, maar bijvoorbeeld ook onze krachten gebundeld bij de inkoop van tal van zaken, waaronder ICT, en op het gebied van concept- en productontwikkeling. Bovendien hebben we gezamenlijk in NLG-verband enkele prachtige nieuwe initiatieven opgezet, waaronder de oprichting en uitrol van NLG Pensioen BV (verplicht voor alle leden), de franchise formule NLG Arbo en een volmachtbedrijf voor inkomensverzekeringen onder de naam NLG Volmacht, waarmee we het aantal verzekeringsaanbieders voor onze leden op dit gebied hebben kunnen uitbreiden. Stuk voor stuk initiatieven die uit de leden zelf zijn voortgevloeid en die allen voortkomen uit het zien van nieuwe kansen, nimmer uit bedreigingen.”

Van meer recente datum zijn daar nog bijgekomen NLG Werk en NLG Verzekeringen. Lacroix: “Met NLG Werk, één van de speerpunten van dit jaar gericht op de vitale werknemer, willen we werkgevers en hun personeel op een breed gebied ontzorgen: administratief, verzuim, arbo, subsidie- en andere besparingsmogelijkheden en verzekeringen. En met het onlangs gestarte NLG Verzekeringen, een initiatief van drie van onze leden, gaan we onder leiding van de recent aangestelde directeur Rogier Seinstra (voorheen Victor Insurance Nederland), van start met diverse schadevolmachten.”

Volgende fase

Ook op een ander punt kan de NLG Groep met tevredenheid terugkijken. Hoewel groei op zich geen doel op zich is, is de ‘praatclub’ van vijf assurantieondernemers in de loop der jaren uitgegroeid tot een prominente marktpartij die daadwerkelijk meetelt: de inmiddels 13 aangesloten kantoren (600 FTE) hebben een gezamenlijke omzet van meer dan € 100 miljoen en zijn goed voor een half miljard euro aan verzekeringspremies. Daarmee is de groep de derde adviesgroep en de grootste onafhankelijke tussenpersoon van ons land geworden. Een ontwikkeling waarmee destijds ongetwijfeld weinig mensen van het eerste uur rekening hadden gehouden. Lacroix: “Mede door de groei van de vereniging staan we als NLG Groep voor een nieuwe fase in ons bestaan. Daar komt bij dat zowel de snel veranderende verzekeringsmarkt als de uitbouw van de verschillende onderdelen (‘Pensioen’, ‘Arbo’, ‘Volmacht’, ‘Werk’ en ‘NLG Verzekeringen’) veel tijd en aandacht vragen van een ieder. We zijn inmiddels zo groot geworden dat we dat als bestuursleden er niet meer erbij kunnen doen, naast het runnen van onze eigen bedrijven. Dat maakte een verdergaande professionaliseringsslag wenselijk. Vandaar onze keuze om voor het eerst een externe voorzitter aan te stellen. Met het aantrekken van René Mandos denken we goed in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt en om samenwerking tussen de 13 NLG-leden te versterken. Een rode draad in zijn ervaring is het verbinden van mensen om samen doelen te bereiken.”

Best of both worlds

Mandos heeft geweldig veel zin in zijn nieuwe job. “NLG is een geweldige groep, stuk voor stuk goed geleide kwaliteitskantoren door ondernemers met een duidelijke visie. Enerzijds kiezen zij voor de noodzakelijke schaalvergroting die de markt van vandaag de dag vraagt, maar anderzijds kiezen zij voor behoud van hun eigen identiteit om klanten op de vertrouwde manier te blijven bedienen.” Lacroix noemt als andere kracht het sterke onderlinge vertrouwen en de bereidheid hun kennis, specifieke expertise en ervaringen met elkaar te delen. “Behalve collega’s zijn we in zekere mate ook concurrenten van elkaar, al komen we elkaar in de praktijk van alledag niet veel tegen. De leden hebben bovendien de sterke eigenschap over hun eigen belang heen te kunnen kijken en juist oog te hebben voor het algemeen belang. Zo hadden wij als Fidus nimmer een inkomensvolmacht kunnen krijgen zonder Lukassen & Boer. En omgekeerd kunnen onze 12 collega’s profiteren van onze specifieke kennis en mogelijkheden op pensioengebied. Uiteindelijk profiteert iedereen van NLG Arbo, NLG Volmacht (omzet 35 -40 miljoen euro), NLG HRM en NLG Pensioen en straks bieden ook NLG Werk en NLG Verzekeringen nieuwe mogelijkheden.”

Aandachtspunten

Het ultieme doel van de NLG Groep is de aangesloten leden-kantoren in staat te stellen beter te kunnen ondernemen, zowel op commercieel als organisatorisch vlak. Wat zijn met het oog hierop momenteel de belangrijkste aandachtspunten van het bestuur? De kersverse voorzitter neemt het woord en noemt er drie: “De ontwikkelingen op de inkoopmarkt zijn zeker een punt van aandacht niet in de laatste plaats door de voortschrijdende consolidatie aan aanbiederszijde, de verhardende verzekeringsmarkt en het selectievere acceptatiebeleid van verzekeraars. Hierdoor wordt het lastiger om risico’s voor onze klanten verzekerd te krijgen. Daarbij is het zaak de relatie met verzekeraars goed te houden. We hebben elkaar nodig.” De beide andere aandachtspunten zijn volgens Mandos meer van interne aard. “Verdergaande consolidatie is een trend, omdat de markt daarom vraagt. Wat voor verzekeraars geldt, geldt ook voor onze leden. Ook zij blijven groeien en dat heeft ook impact op onze vereniging. Kostenbeheersing en efficiencyverbetering winnen eveneens meer en meer aan belang. Met het oog daarop onderzoeken we de mogelijkheden voor een gezamenlijk IT-platform.”

Kennismakingsrondje

Wat kunnen de leden van u als nieuwe voorzitter verwachten? Mandos: “De vereniging staat zoals aangegeven voor een nieuwe fase in haar bestaan, naar een verdere professionaliseringsslag. Door mijn komst als eerste voorzitter van buitenaf is bovendien een herijking van het bestuursmodel nodig. Ik maak momenteel een kennismakingsronde bij alle leden om te luisteren naar hun ideeën en aanzien van de verdere ontwikkeling van NLG. Daarbij praten we uiteraard ook over de veranderende verzekeringsmarkt, andere behoeften van klanten en de ontwikkelingen binnen NLG, waaronder het samengaan van enkele leden, en wat dat in hun ogen betekent voor ons als vereniging. Mede op basis van die gesprekken zullen we als bestuur, dat momenteel bestaat uit Herman Broere, Bob Veldhuis en een vacature, een discussiestuk voorleggen aan de leden met een visie en strategie voor de (nabije) toekomst.”

Mandos zegt daarnaast expliciet te kijken naar het verder ontwikkelen van de succesvolle NLG-onderdelen: NLG Volmacht, NLG Pensioen en NLG Arbo en overige gezamenlijke activiteiten. Zoals de initiatieven van meer recente datum als NLG Werk en NLG Verzekeringen. Al die zaken vereisen veel tijd en aandacht. Kortom, er is volop werk aan de winkel en dat maakt de uitdaging er alleen maar mooier op. Ik heb er veel zin in.”


Bron: www.riskenbusiness.nl