Voor meer informatie of een kantoor in uw regio

Neem contact op

Privacy statement

Privacy statement NLG Volmacht BV en de aan haar gelieerde NLG Volmacht vestigingen.

Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent het verstrekken van gegevens en inlichtingen en de verplichting tot geheimhouding in het kader van de dienstverlening van NLG Volmacht BV en de aan haar gelieerde NLG Volmacht vestigingen.For English click here

Privacy reglement  NLG Volmacht

Wie zijn we?

Uw gegevens worden verwerkt door NLG Volmacht. Wij zijn een gevolmachtigd agent. Een gevolmachtigd agent is een professionele financieel dienstverlener die namens verzekeraars werkzaamheden verricht. Daarbij kunt u denken aan het offreren, accepteren en muteren van verzekeringsovereenkomsten, het voeren van een polis-administratie en schade-behandeling. De verzekeringsovereenkomst komt tot stand tussen de verzekeraar en u respectievelijk uw werkgever.

Onze medewerkers beschikken over jarenlange ervaring en deskundigheid op verzekeringsgebied. De focus ligt op het ontwikkelen en aanbieden van kwalitatief hoogwaardige producten voor bedrijven en particulieren. Onze relaties profiteren daarnaast van een scherpe inkoop.

Onze contactgegevens zijn:

Waarom dit statement?

Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen. Wij willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft. In dit privacy statement informeren wij u hierover.

Verwerking van uw gegevens

Bij een aanvraag of wijziging van een verzekeringsovereenkomst en/of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens zoals uw (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer etc. Ook als u contact met ons opneemt of de website bezoekt verwerken wij uw gegevens. NLG Volmacht respecteert uw privacy en daarom worden uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt met inachtneming van geldende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat alleen persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Doelen van de verwerking van gegevens

In het kader van de verzekeringsovereenkomst en/of financiële dienst wordt door ons om persoons- en andere gegevens gevraagd en worden deze gegevens ook bewaard. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het beoordelen en/of accepteren van een aanvraag en voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of financiële dienst.
 • Het verrichten van analyses om het klantbestand te vergroten, onze producten en diensten te verbeteren en om bij het productaanbod en de dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie.
 • Marketingactiviteiten om een goede relatie met u tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden.
 • Het doen van wetenschappelijk, statistisch en/of marktonderzoek.
 • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector daaronder begrepen het voorkomen en bestrijden van fraude ten opzichte van NLG-Volmacht en andere financiële instellingen.
 • Het voldoen aan wet- en regelgeving.

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij  gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor  de  verwerking  van  uw persoonsgegevens:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst voor een verzekeringsproduct of een financiële dienst.
 • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.
 • De uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden.
 • Voor de  behartiging  van  onze  gerechtvaardigde  belangen  in het kader van onze bedrijfsvoering of  die  van  een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen  uw belangen en die van ons.

Bijzondere- en strafrechtelijk persoonsgegevens

Soms verwerken wij bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over gezondheid en/of strafrechtelijke gegevens. Deze gegevens kunnen wij nodig hebben voor het beoordelen en/of accepteren van een aanvraag en voor het uitvoeren van de gesloten verzekerings­overeenkomst. Bijzondere persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt. Deze gegevens worden alleen verwerkt door NLG-medewerkers die deze gegevens voor de vervulling van hun taak nodig hebben.

Raadpleging van en verwerking door externe bronnen

Om een verantwoord acceptatie-, schaderegelings- en fraudebeleid te voeren, kunnen wij bovendien informatie over u inwinnen bij externe bronnen die wij betrouwbaar achten. Daarbij kunt u denken aan partijen zoals de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en dienstverleners op het gebied van kredietregistratie. Voorts raadplegen wij uw persoonsgegevens bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Deze stichting registreert verzekeringsgegevens voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten. Wij kunnen onder bepaalde voorwaarden ook informatie over u laten opnemen in het systeem. Meer informatie vindt u op www.stichtingcis.nl.

Opslag en bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij  bewaren  uw persoonsgegevens  alleen  zolang  en voor zover wij deze  nodig  hebben en/of daartoe wettelijk of contractueel worden verplicht. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in  ieder  geval  gedurende  de  looptijd  van  onze  relatie, verzekeringsovereenkomst en of financiële dienst. Persoonsgegevens worden daarna uitsluitend anoniem op archiefniveau bewaard voor historische, statistische of wetenschappelijke doelen, voor marketingdoeleinden en/of voor productontwikkeling.

Geautomatiseerde processen

Het accepteren en muteren van verzekeringsovereenkomsten hebben wij grotendeels geautomatiseerd. Dit gebeurt aan de hand van (acceptatie) criteria en door raadpleging van externe bronnen. Indien daartoe aanleiding is, vindt een handmatige beoordeling door een medewerker plaats.

Wij nemen telefoongesprekken op

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en ter bestrijding van fraude kunnen wij onze telefoongesprekken opnemen. Gesprekken kunnen worden teruggeluisterd om onze medewerkers te trainen, en indien noodzakelijk, om de met u gemaakte afspraken te verifiëren. De gesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Beveiliging van uw gegevens

Wij  hebben  adequate  technische  en  organisatorische  maatregelen  getroffen  om  uw persoonsgegevens  te  beveiligen.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of indien dit noodzakelijk is of verband houdt met de verzekeringsovereenkomst en/of financiële dienst. Onder derden worden onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: uw bemiddelaar, financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) expertisebureaus, schadeherstellers en incassobureaus.

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit  uitsluitend met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving,  voor de  doelen  en onder voorwaarden die  wij  met  hen  hebben  afgesproken   Dit leggen wij  vast  in  schriftelijke  overeenkomsten.

Informatie, wijziging en bezwaar

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit betreft bijvoorbeeld:

 • De manier waarop  wij uw persoonsgegevens  verwerken.
 • Inzage  in  uw  persoonsgegevens.
 • Bezwaren  tegen  het  verwerken van  uw persoonsgegevens.
 • Aanpassing van uw persoonsgegevens.
 • Verwijdering  (wissen)  van  uw persoonsgegevens.
 • Overdracht  van  uw persoonsgegevens.

U kunt uw verzoek schriftelijk of per email voorleggen aan onze functionaris gegevensbescherming. U ontvangt een reactie binnen 5 werkdagen.

NLG Volmacht
t. a.v. de Functionaris Gegevensbescherming

E-mail: info@nlg-volmacht.nl
Postadres: Sportlaan 4a, 8181 BE Heerde

Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan uw verzoek. In dat geval laten wij u dat gemotiveerd weten. Bent u het niet eens met de uitkomst dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens hierover een klacht indienen. De contactgegevens zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Tel. 0900-20011201
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen van het privacy statement

Het  kan  voorkomen  dat dit  Privacy statement  aangepast wordt, bijvoorbeeld door een wijziging in de wet- en regelgeving. De meest recente versie is dan van toepassing. Deze vindt u altijd op deze pagina.

 


 

Gerelateerde berichten