· Door Coen van Ham · In Verzekeringsnieuws

Volmachten willen aan het werk

De initiatiefgroep Volmachtbeloning presenteerde tijdens een viertal sessies een nieuw model voor volmachtbeloning, dat kan rekenen op steun van de markt en van de toezichthouder. De zeven verzekeraars in de Initiatiefgroep (die verder bestaat uit 15 gevolmachtigden) vertegenwoordigen 60 procent van de markt. Het model is voor iedereen toegankelijk en bruikbaar. Willem Vreeswijk

In het eerste del van de sessies werd geschetst hoe de discussie rondom volmachtbeloning verlopen is sinds december 2011. Er is heel veel overleg gevoerd, leidend tot en veelvoud aan regelingen, op- en afslagen en cap’s om een eerste invulling te geven aan het begrip passende volmachtbeloning. Dat heeft geleid tot onzekerheid waarmee de markt niet is gediend. Daarnaast heeft de AFM zich meer dan eens over de norm voor passende volmachtbeloning uitgelaten. Om ervoor te zorgen dat de markt dit dossier achter zich kan laten en zich weer kan richten op de klanten, hebben de leden van de Initiatiefgroep de handen ineen geslagen en hun inmiddels bekende model gepresenteerd. Eenvoud, duidelijkheid en werkbaarheid zijn belangrijke uitgangspunten.

Namens de deelnemende verzekeraars benadrukten Wim Henk Steenpoort (Reaal), Jaap de Louw (Avéro Achmea) en Bernardo Walta (De Goudse) dat het doel van het initiatief een deugdelijk en duurzaam model voor passende volmachtbeloning is. Het is niet de intentie van de verzekeraars om de overgang aan te grijpen om de hoogte van de vergoedingen te beïnvloeden; het is de initiatiefgroep te doen om een nieuwe vergoedingen structuur te implementeren die passend is conform het Bgfo.

In een videoboodschap liet Michiel Denkers, Hoofd Toezicht bij de AFM, weten dat de urgentie om concreet invulling te geven aan de norm voor passende volmachtbeloning gezien de inmiddels verstreken tijd sinds de introductie hoog is. Daarom is de AFM blij met het initiatief dat zij ziet als een goede invulling van die norm. Nu komt he taan op een succesvolle implementatie.

Vier onderdelen

In het tweede deel van de sessie belichtte Coen van Ham (voorzitter Noordeloos Groep) de kenmerken en voorwaarden van het beloningsmodel. De regeling bestaat uit vier hoofdonderdelen:

  • nominale vergoeding per polis voor een aantal met name genoemde branches, waaronder de particuliere verzekeringen en polissen voor zzp’ers;
  • waardegerelateerde beloning met cap voor de zakelijke branches;
  • gezamenlijke kwaliteitsbeheersing van gevolmachtigde en volmachtgever met twee uitvoeringsverslagen per jaar en afspraken over rendementsbewaking en service levels;
  • toetsing van passendheid door benchmarking van de bruto beloningsafspraken via een onafhankelijk instituut

Door deze opzet kunnen gevolmachtigden die efficiënt werken daar de vruchten van blijven plukken. In werkgroepen wordt gewerkt aan de verder uitwerking van het model. Dit jaar zal een nulmeting verricht worden als voorloper van de benchmarking. Ook staat er dit jaar een uivoeringsverslag over 2013 in de planning. In 2015 wordt overgeschakeld naar het nieuwe model, inclusief de beloning via nominale vergoedingen voor de consumenten en zzp-markt.

Aan het einde van de sessies concludeerde Van Ham dat de voorgestelde oplossing misschien niet de enige is en ook niet voor iedereen brengt wat men het liefste zou willen. “Er ligt nu wel een goed en werkbaar compromis tussen alle belangen en invalshoeken, waarmee marktpartijen en stakeholders deze discussie kunnen afronden en weer gewoon aan het werk kunnen gaan.”


Bron: VVP Vakblad voor financieel adviseurs | 13 MEI 2014