· Door NLG · In HRM nieuws

Wat doet een preventiemedewerker?

Sinds 1 juli 2005 stelt de Arbowet dat bedrijven moeten beschikken over een medewerker belast met preventieve taken, de zogeheten preventiemedewerker. Met de nieuwe Arbowet van 2017 is zijn rol verder uitgewerkt en verdiept. De preventiemedewerker kan een groot aantal taken van de werkgever krijgen. Daarom is het belangrijk dat hij die van tevoren goed met de leidinggevende bespreekt.

Wat zijn de taken van de preventiemedewerker?

Wat zijn precies de taken van de preventiemedewerker? Uit het woord ‘preventie‘ valt al op te maken dat het gaat om taken die tot doel hebben om ongevallen en verzuim te voorkomen.

Dit betekent dan ook dat de preventiemedewerker een belangrijke rol moet spelen bij:

  • De uitvoering van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Samenwerking met en advies aan de ondernemingsraad.
  • De samenwerking met de bedrijfsarts aan preventie.
  • Het verzorgen van voorlichting en onderricht.
  • De opzet van een arbomanagementsysteem.
  • Registratie en onderzoek van ongevallen.
  • Het beantwoorden van arbo-vragen van medewerkers in de organisatie.

De preventiemedewerker en de RI&E

Iedere organisatie moet beschikken over een goede en complete inventarisatie van de gevaren en risico’s. Voor kleine organisaties zijn hiervoor basis-RI&E’s beschikbaar. Die kan de preventiemedewerker uitstekend zelf uitvoeren.

In grotere of complexere organisaties zal echter meer deskundige ondersteuning nodig zijn. Daarmee verschuift de rol van de preventiemedewerker van zelf-uitvoerend naar participerend. Maar hij voert wel de regie. Daartoe maakt hij een goede planning en is aanspreekpunt voor de externe deskundigen.

Vervolgens speelt de preventiemedewerker een belangrijke rol bij de follow-up van de RI&E. Dit houdt in dat hij de totstandkoming van een plan van aanpak coördineert en de uitvoering daarvan bewaakt.

Sinds 2011 is de RI&E-wetgeving eenvoudiger

Op 1 april 2011 zijn de regels in de Arbowet veranderd voor het opstellen van de RI&E. Deze wijzigingen zijn van toepassing op werkgevers met maximaal 25 werknemers.

Het is voor deze bedrijven niet meer verplicht om deskundige hulp in te schakelen bij het laten toetsen van de RI&E. Tenminste, als zij gebruikmaken van een RI&E-instrument dat voor hun branche is opgesteld. Inmiddels hebben veel branches samen met arbodeskundigen RI&E-instrumenten ontwikkeld waar deze kleine bedrijven gebruik van kunnen maken. De instrumenten zijn beschikbaar via het Steunpunt RI&E.

Die veranderingen maken het voor deze groep gemakkelijker en goedkoper om aan de RI&E-verplichting te voldoen. Ook moeten werkgevers sinds 1 april 2011 hun werknemers de mogelijkheid bieden de RI&E van het bedrijf in te zien.

De preventiemedewerker en de nieuwe Arbowet

Op 1 juli 2017 is een vernieuwde versie van de Arbowet en het Arbobesluit van kracht geworden. In de nieuwe Arbowet ligt het accent veel sterker op preventie. En daarmee groeit het belang van de preventiemedewerker.

Preventiemedewerker en ondernemingsraad

Zo moeten preventiemedewerker en ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging) meer gaan samenwerken op het gebied van gezond en veilig werken. En dat is een goede zaak, want de eerste beschikt over praktijkkennis en de tweede over invloed. De nieuwe wet kent dan ook een verplicht jaarlijks overleg tussen preventiemedewerker en ondernemingsraad, bestuurder en externe arbodienstverleners. Een or kan de doelen voor dit overleg het beste formuleren samen met de preventiemedewerker.

Preventiemedewerker en bedrijfsarts

Ook moeten preventiemedewerker en bedrijfsarts samenwerken op het gebied van preventie van verzuim. Met dat doel besteedt de nieuwe Arbowet expliciet aandacht aan deze samenwerking. Voor veel preventiemedewerkers – en trouwens ook voor de bedrijfsarts – is dit misschien even wennen. Hoe kan een preventiemedewerker in contact komen met de bedrijfsarts? En hoe kunnen zij samen in overleg treden? Misschien zijn enkele praktische tips daarover welkom.

De preventiemedewerker en communicatie

Voorlichting is een krachtig instrument bij preventie. Want mensen bewust maken van de gevaren in hun werkomgeving maakt dat zij hier anders mee omgaan. Daarom ontwikkelt de preventiemedewerker per (functie)groep een voorstel voor voorlichting en onderwijs aan medewerkers. Hij doet dit op basis van de RI&E. Omdat preventiemedewerkers daarnaast regelmatig contact hebben met het management en de ondernemingsraad, moeten zij beschikken over goed ontwikkelde sociale vaardigheden.

Arbomanagementsysteem: advies voor opzet

Goede arbeidsomstandigheden ontstaan zelden vanzelf. Daarom is het nodig om blijvend aandacht te besteden aan gezond en veilig werken. Dit betekent: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in een organisatie duidelijk vastleggen, procedures opstellen en beleid regelmatig evalueren. Hierin kan de preventiemedewerker een belangrijke rol spelen: hij kan de leiding adviseren bij de opzet van een arbomanagementsysteem.

Arbeidsongevallen: registratie en onderzoek

Arbeidsongevallen in een organisatie goed registreren en onderzoeken is een must. Want van ongevallen kan een bedrijf leren. En dit helpt weer om soortgelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen. Het is dan ook precies daarom dat de preventiemedewerker het beheer heeft over het ongevallenregister. Logischerwijs moet een dergelijk register zich lenen voor analyse. Dat houdt in dat de gegevens in het register uitspraken mogelijk maken over het tijdstip van het ongeval, de plek en de medewerkers die erbij betrokken waren.

Bij alle arbeidsongevallen is onderzoek nodig. Bij eenvoudige ongevallen kan de preventiemedewerker dat zelf doen. Zijn de ongevallen complexer, dan is het nodig om externe deskundigen in te schakelen. Daarbij is verder kijken dan de directe oorzaak van groot belang bij ieder onderzoek. Want de voorafgaande oorzaken, de zogenoemde basisrisicofactoren, zijn erg belangrijk. Tenslotte vormen die de basis voor veranderingen.

Vraagbaak voor collega’s

Dagelijks lopen medewerkers in een organisatie tegen problemen aan. Het is dan belangrijk dat zij snel antwoord krijgen op hun vraag. Bovendien heeft dit een krachtige preventieve werking. De preventiemedewerker moet in de organisatie bekend staan om zijn snelle en effectieve reactie.

Let op! De werkgever is en blijft (eind)verantwoordelijk voor gezond en veilig werken binnen zijn organisatie. Het is de taak van de ondernemingsraad om het beleid daarover te toetsen. En waar nodig de werkgever hierop aan te spreken. Die beide partijen kunnen de preventiemedewerker bij de uitvoering van hun taak om advies vragen. Maar de preventiemedewerker maakt geen deel uit van de ondernemingsraad of het management.


Bron: www.arbo-online.nl